Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Nieuws

Coachingstraining ICALT: ‘Nu gaat ICALT leven!’

Op 18 april vond de eerste bijeenkomst plaats van de training Coachen met ICALT. De tweede bijeenkomst vindt plaats op 6 juni. Met coaches van zes scholen gingen we, na een korte inleiding over het bewezen belang van systematisch coachen op didactische en pedagogische vaardigheden, praktisch aan de slag.

De volgende training start op woensdag 17 mei en zal plaatsvinden op het Nieuwe Eemland, Amersfoort. De tweede bijeenkomst staat gepland voor woensdag 14 juni. Voor deze training zijn nog plaatsen, meld u aan door een mail te sturen naar bsl-utrecht@uu.nl

 

Met het ICALT-formulier worden de pedagogisch-didactische competenties in beeld gebracht. Met een video-opname van een les werden tijdens de training eerst de waargenomen competenties gescoord in het ICALT-formulier. Hierbij bleek het zinvol om te bespreken of bepaald leraarsgedrag inderdaad was waargenomen en hoe de geobserveerde leraar daar vorm aan gaf. Hoewel de meeste deelnemers het observeren van beginnende leraren met ICALT in hun eigen praktijk al hadden toegepast, werd deze activiteit nuttig bevonden. Het bespreken van twijfelpunten hielp de deelnemers en ze voelden zich zekerder in het hanteren van het instrument.

Vervolgens werden de ICALT-scores omgezet in een zogenaamde Rasch-score. Dit makkelijk te hanteren onderzoeksinstrument geeft de volgorde aan van de competenties die leraren laten zien. Door de ICALT-scores van een geobserveerde docent in dit formulier te zetten, wordt een duidelijk beeld verkregen van diens zogenaamde zone van naaste ontwikkeling. Hiermee wordt bedoeld dat het leren aansluit bij waar de lerende op dat moment concreet zit. Dat is nog niet zo eenvoudig te bepalen en de Rasch-score helpt begeleiders daarbij.

Hieronder een voorbeeld van een ingevuld Rasch-formulier.

Op dit formulier zijn drie gebieden te onderscheiden: een gebied met alle kruisjes in de kolommen voldoende waargenomen, een gebied met alle kruisjes in de kolommen onvoldoende waargenomen en het meest interessante gebied: het gebied met kruisjes waar het allemaal niet zo duidelijk is.

De kruisjes in het eerste gebied hebben te maken met de domeinen klimaat en lesorganisatie. Die zijn volgens de observator in orde. De kruisjes in het tweede gebied hebben betrekking op leerstrategieën en differentiatie. Hier is de geobserveerde docent nog niet aan toe. Het gebied waarbinnen het allemaal nog niet zo duidelijk is, noemen we de zone van naaste ontwikkeling.

In het voorbeeldformulier valt op dat de items die te maken hebben met instructie voldoende zijn, terwijl de items die te maken hebben met het activeren van de leerlingen nog ontwikkeld moeten worden.

Vervolgens gingen we dieper in op hoe je de Rasch-score kunt bespreken in een coachingsgesprek en oefenden de deelnemers in groepjes van drie zo’n coachingsgesprek met ICALT.

Dit bracht een aantal belangrijke vragen naar boven. Wat doe je als de gecoachte het niet eens is met de observatie of zich heel erg aan het verdedigen is? Hoe introduceer je het formulier? Hoe stimuleer je inzicht en eigenaarschap?

 

Belangrijke noties uit het gesprek:

  • Maak duidelijk dat het niet om een beoordeling gaat. Het gaat om het inzicht, het gesprek en het vaststellen van ondersteuningsbehoeften aansluitend bij de fase waarin de docent zit.
  • De Rasch-score helpt om focus en systematiek aan te brengen op pedagogisch en algemeen didactisch gebied.
  • Zorg voor transparantie over de coachvraag en coaching.
  • De scores zijn gekoppeld aan de gescoorde les. Generaliseer niet op basis van één les.
  • Hanteer een positieve benadering. Neem wat iemand goed doet als basis en bouw daarop verder: leren is immers ook het effectief inzetten van al ontwikkelde kwaliteiten.
  • Vraag door bij een onduidelijke Rasch-score naar omstandigheden die de les beïnvloed zouden kunnen hebben.
  • Vraag de gecoachte de situatie vanuit het leerlingperspectief te bekijken.

 

De meeste deelnemers hadden al een lange werkdag achter de rug, maar toch vloog de middag om en gingen de deelnemers tevreden en met energie en inspiratie naar huis.

In de tweede bijeenkomst gaan we dieper in op het coachen met ICALT. Dat doen we door onder meer door de eigen manier van coachen te bespreken, te oefenen met bepaalde interventies en te bespreken hoe je rekening kunt houden met de behoeften van de gecoachte.