Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Colleges volgen aan UU of HU

Startende leraren die deelnemen aan het project Een sterk begin zijn van harte welkom bij geselecteerde didactiekcolleges van de lerarenopleiding van de UU en colleges van de HU. Het is goed om ook in het begin van je carrière stil te staan bij de theorie om deze theorie vervolgens aan je eigen lespraktijk te koppelen.
UU-en HU-colleges voorjaar 2017

1 mei 2017 Sociale veiligheid op school door Annemiek Broersen
Pesten? Polarisatie? Agressie? Vanaf augustus 2015 bestaat er wettelijk een inspanningsverplichting en sindsdien kan geen enkele school en geen enkele leraar er nog onder uit: er moet aantoonbaar gewerkt worden aan sociale veiligheid op school. Hoe doe je dat? Sociale veiligheid blijkt een complex begrip dat zich niet simpel laat afvinken op een protocol of in een rapport. In deze lezing wordt stilgestaan bij sociale veiligheid als proces en als onderdeel van een systeem. Er wordt benoemd op welk niveau welke keuzes gemaakt kunnen worden, wat er concreet preventief en curatief gedaan kan worden door leraren. Er is aandacht voor wat grip geeft op het handelen en vooral ook voor het waarom daarachter.

8 mei 2017 Leerlingenzorg en zorgleerlingen door Hanneke Visser
Hoe haal je het beste uit de leerlingen?
 In dit college staan we stil bij de leerlingenzorg op de scholen en de rol van de docent. Dit zetten we af tegen de maatschappelijke ontwikkelingen omtrent leerlingenzorg. 
In het college wordt afwisselend de praktijk en theorie belicht.

22 mei 2017 Loopbaangerichte leeromgeving door Marinka Kuijpers
Lezing over het belang van een loopbaangerichte leeromgeving. En wat het creëren van een dergelijke omgeving, incl. het begeleiden van de loopbaancompetentieontwikkeling van leerlingen, vraagt van docenten, mentoren en andere begeleiders in het onderwijs.

29 mei Radicalisering onder jongeren door Jannie Limburg
Radicalisering van jongeren is niet nieuw. Op zoek naar hun identiteit zijn ze soms vatbaar voor extreme denkbeelden. Wat drijft jongeren om IS te romantiseren? Waarom sluiten pubers aan bij extreem rechtse groeperingen? Wat maakt dat ze een brandbom tegen een moskee gooien? Hoe komt het dat ze zich gerechtigd voelen om homo’s in elkaar te slaan? Er lijkt steeds meer een ‘markt’ om jongeren naar extremistische groeperingen te lokken. Een leerling die overtuigd is van radicaal gedachtegoed is lastig te beïnvloeden maar onderschat je invloed als betrokken docent niet.
In deze lezing krijg je inzicht in de trends en actualiteit ten aanzien van radicalisering en extremisme (met name jihadisme) en concrete tools om er mee om te gaan:

  • Basiskennis van stromingen en groeperingen (van normaal tot zorgelijk)
  • Herkennen van signalen van radicalisering
  • De ABCD-methode voor het gesprek aangaan over idealen en waarden
  • Wat zijn je plichten t.a.v. dit onderwerp en waar kan je hulp en hulpmiddelen vinden

12 juni 2017 Burgerschap door dr. Jan Marten Praamsma en drs. Björn Wansink
Het vormen van álle leerlingen tot mondige burgers die weten waar ze over praten is in feite één van de belangrijkste opgaven van al het Algemeen Vormend Onderwijs. Scholen zijn sinds februari 2006 zelfs wettelijk verplicht een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van actief burgerschap en sociale integratie. Burgerschapsvorming kan in alle vakken terug komen, maar het is geen apart vak.

19 juni 2017 Adolescentiepsychologie door prof. dr. Marcel van Aken
In dit college zal ingegaan worden op de adolescentie als een karakteristieke ontwikkelingsperiode. Aan de orde komen onder andere de ontwikkelingstaken tijdens de adolescentie, en de ontwikkelingen op diverse domeinen, waaronder de lichamelijke ontwikkeling, de ontwikkeling van de hersenen, en de ontwikkeling van moraliteit en autonomie. Daarnaast wordt ingezoomd op de rol van leeftijdgenoten bij deze ontwikkeling, zowel in dyadische relaties (vriendschappen), als in groepsrelaties (schoolklassen).

26 juni 2017 Schoolorganisaties en visies op onderwijs door dr. Nienke Molenaar drs. Rob Mioch
Als docent maak je deel uit van een grotere context waarin verschillende partijen zich mengen in discussies over onderwijs, zoals ouders, collega’s, directie en de maatschappij. Deze partijen hebben vaak verschillende perspectieven op hoe onderwijs het best georganiseerd en verbeterd zou kunnen worden.