Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Voordelen voor deelnemende scholen

Voordelen van deelname aan het project Begeleiding Startende Leraren

Met het project ‘Begeleiding Startende Leraren’ (BSL) stimuleert en subsidieert de overheid zogeheten inductiearrangementen die drie jaar duren. Waarom zou een school investeren in inductie?

Observatie en feedback

Binnen het project worden startende leraren gericht geobserveerd en wordt feedback verzameld met behulp van het ICALT- instrument. Dit levert data op voor een grootschalig landelijk onderzoek naar de effecten van inductieprogramma’s[1] en de gegevens zijn direct inzetbaar bij de begeleiding van starters:

  • Het observeren van een les van een starter door een begeleider die getraind is in het werken met het ICALT-instrument;
  • Het door de startende leraar invullen van een vragenlijst over de effecten op hun functioneren van de begeleiding die ze hebben gehad;
  • Het invullen van een korte digitale vragenlijst door leerlingen uit een klas van de leraar in kwestie.

Begeleiders krijgen een training observeren met ICALT aangeboden (één dagdeel). Voor wie wil is er een training coachen met ICALT (twee dagdelen). Tijdens de coachingstraining leren schoolopleiders de zone van naaste ontwikkeling van de starter te bepalen. Ook leren zij hoe ze de starter op basis van het ICALT-instrument kunnen begeleiden om verdere stappen in zijn of haar professionele ontwikkeling te zetten.

Inductie loont

Verschillende onderzoeken[2] hebben aangetoond dat weldoordachte inductieprogramma’s positieve resultaten opleveren. Inductieprogramma’s die zich richten op een duidelijke introductie, het voorkomen van stress, een werkbaar, leerzaam en passend takenpakket, goede begeleiding met gerichte observatie- en feedbackinstrumenten, leiden tot grotere doeltreffendheid bij starters[3] en tot betere resultaten bij leerlingen[4]. Scholen met krachtige inductieprogramma’s zien daarnaast ook minder starters voortijdig vertrekken[5].

Activiteiten BSL-Utrecht

Voor scholen zijn er verschillende activiteiten vanuit BSL-Utrecht. Deelname is facultatief. Hieronder staan de activiteiten kort beschreven.

Audits

Scholen die een meerjarige BSL-traject op hun school hebben gerealiseerd kunnen deelnemen aan auditbijeenkomsten, met als doel het behalen van een certificaat voor hun inductietraject.

Schoolbezoeken

Projectmedewerkers bezoeken de deelnemende scholen gedurende de projectperiode twee keer. Tijdens deze schoolbezoeken wordt samen met de schoolopleiders en schoolleiders het huidige inductietraject in kaart gebracht en worden mogelijkheden en ontwikkelpunten gesignaleerd.

Conferenties

Scholen hebben gratis toegang tot conferenties die georganiseerd worden. Deze conferenties zijn speciaal gericht op de professionele ontwikkeling van startende leraren en kunnen gebruikt worden voor het lerarenregister.

Hoorcolleges

Startende leraren hebben toegang tot een aantal hoorcolleges van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Deze colleges die deels worden verzorgd door hoogleraren zijn voor starters relevant en interessant. De betreffende colleges worden op de website aangekondigd.

Lesson study

Schoolopleiders hebben toegang tot de training train-de-trainer lesson study. Lesson study is een beproefde methode om met collega’s van hetzelfde of aanverwant vak onderwijs te ontwikkelen en daarvan te leren.

Website

Schoolopleiders vinden een keur aan begeleidingsplannen en begeleidingsinstrumenten op de website van het project. De plannen en instrumenten zijn grotendeels door schoolopleiders binnen het project ontwikkeld en door hen beproefd.

Beter worden met BSL

Samenvattend geeft het project aan startende leraren de mogelijkheid om systematisch inzicht krijgen in eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten, kennis uit te wisselen en te ontwikkelen met (startende) collega’s, begeleiding van hoge kwaliteit ontvangen en daardoor het beroep sneller te beheersen en met meer plezier voor de klas te staan.

Schoolopleiders en begeleiders kunnen werken met wetenschappelijk getoetste observatie-instrumenten, zij kunnen hun coachingsvaardigheden verder ontwikkelen, kunnen deelnemen aan netwerken met coaches en schoolopleiders van andere scholen en ontwikkelen een schoolspecifiek begeleidingsprogramma.

Deelnemende scholen worden ondersteund bij het verminderen van de kans op uitval van leraren, bij het ontwikkelen van het HRM-beleid, het verhogen van de kwaliteit van het hele schoolteam.

Referenties

[1] bijv. Ingersoll & Strong, 2011; Hobson, 2009; Helms-Lorenz, Slof & Van de Grift

[2] vgl. Ingersoll & Strong, 2011

[3] vgl. Hobson, 2009

[4] vgl. Helms-Lorenz, Slof & Van de Grift, 2012

[5] Helms-Lorenz e.a., 2012

[6] Algemene Vereniging Schoolleider (2018, oktober). Vissen uit andere vijvers. Kader Primair.