Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Professionele ontwikkeling

 

Een van de doelen van het inductietraject is dat startende leraren zich relatief snel professioneel kunnen ontwikkelen. Uitgewerkte begeleidings- en beoordelingsprogramma’s met daarbinnen gesprekscycli en het systematisch vastleggen van de voortgang en afspraken in POP’s (professionele ontwikkelingsplannen) of een andere vorm van systematische verslaglegging ondersteunen dit. Het helpt als deze activiteiten samenhangend en met helder onderscheiden verantwoordelijkheden in het integraal personeelsbeleid beschreven zijn.

Voor startende leraren kunnen door schoolopleiders thema- en intervisiebijeenkomsten georganiseerd worden.

Ook de sectie kan ondersteuning bieden bij de professionele ontwikkeling van de startende leraar, bijvoorbeeld door samen te werken bij lesvoorbereiding, het maken en corrigeren van toetsten, gesprekken over de inhoud van het curriculum en activiteiten buiten de lesactiviteiten. Een effectieve werkvorm om gezamenlijk onderwijs te ontwikkelen is lesson study.

Ook het doen van praktijkgericht onderzoek kan meehelpen aan de professionele ontwikkeling. Lesson study en het doen van praktijkonderzoek zijn activiteiten die veelal in het tweede of derde beroepsjaar plaatsvinden.