Begeleiding Startende Leraren – Regio Utrecht

Coaching en lesobervaties

Een coach is een getrainde begeleider die startende leraren ondersteunt bij de start van hun onderwijscarrière. Een coach kan de starter helpen om inzicht in zichzelf te krijgen, haalbare doelen te stellen, de persoonlijke effectiviteit te verhogen en de balans tussen werk en het privéleven op orde te houden, Het gaat om professionele groei, om effectiviteit en om werkplezier.  De coach is ook degene waarmee succesmomenten worden gedeeld. Door middel van lesobservaties kan de professionele ontwikkeling van de startende leraar nog beter worden ondersteund. Doelen kunnen worden gesteld en behaald met behulp van een persoonlijk ontwikkelplan.

Voorbeelddraaiboek

Klik hier voor de uitwerking van een voorbeelddraaiboek voor coachingsgesprekken en lesobservaties.

Uitwerkingen en materialen:

Lesobservatie

 • ICALT – het ICALT-observatieformulier is een wetenschappelijk onderbouwd instrument waarmee pedagogische en didactische vaardigheden op gedragsniveau gescoord kunnen worden. Naar aanleiding van de uitslag kan bepaald worden waar de coaching zich de komende tijd op gaat richten.
 • Kijkwijzer – dit formulier richt zich op de volgende onderdelen van de les: lesvoorbereiding, begin van de les, interactie, context en vakinhoud, taalsteun, algemeen pedagogisch/didactisch handelen en het slot van de les.
 • Lesobservatieformulier: LMC VMBO zuid – dit formulier richt zich op de volgende onderdelen van de les: voorbereiding, lesuitvoering, vakdidactiek, pedagogiek, groepsmanagement en professioneel handelen. Er wordt gescoord op een 5-puntsschaal.
 • Zelfevaluatie docentcompetenties – de leraar vult voor verschillende docentcompetenties een zelfreflectieformulier in. Naar aanleiding van de zelfevaluatie kunnen  problemen worden gesignaleerd en nieuwe doelen worden gesteld.

Coaching

 • Dilemma’s – Bij deze coachingsactiviteit wordt er met de leraar in gesprek gegaan over problemen waar hij/zij de afgelopen periode tegenaan is gelopen. Deze problemen worden ondergebracht  bij één van de dilemma’s van Hatch. Vervolgens worden oplossingsstrategieën besproken.
 • Handvatten voor coaching – In deze PowerPoint vindt u, gerangschikt op thema, verschillende handvatten die u kunnen helpen bij het voorbereiden en uitvoeren van een coachingsgesprek.
 • Het GROW-model – uitleg over het gebruik van het GROW-model als coachingsmethode. Het GROW-coaching model is een beproefd model om structuur aan te brengen in een coachingsgesprek. GROW staat voor: Goal, Reality, Options en Will.
 • Kernkwadranten – uitleg over het werken met kernkwadranten. Ga met de leraar op zoek naar zijn kernkwaliteit, valkuil, allergie en uitdaging en bespreek hoe deze kenmerken invloed hebben op zijn of haar werkzaamheden.
 • Koppelkaart – met de koppelkaart koppelt de startende leraar de theorie en de praktijk aan elkaar, hiernaast brengt het structuur aan in een coachingsgesprek.
 • Reflectiespiraal van Korthagen – uitleg over het gebruik van de reflectiespiraal van Korthagen. Deze coachingsmethode kun je gebruiken wanneer de leraar op één specifieke gebeurtenis wil reflecteren. De leraar analyseert en reflecteert op de gebeurtenis, waarna er alternatieve handelingsmogelijkheden worden opgesteld.

Persoonlijk OntwikkelPlan (POP)

 • ABCD’tje – aan de hand van de ABCD-methode stellen de leraren doelen voor de korte en lange termijn. Deze doelen kunnen opgenomen worden in het POP. Het ABCD’tje kan na iedere leeractiviteit van de startende leraar ingezet worden.
 • Doelen formuleren – de coach vraagt de startende leraar aan de hand van verschillende criteria zijn/haar doel te formuleren of een reeds geformuleerd doel te checken. Dit doel kan opgenomen worden in het POP.
 • POP TU Delft – hier vindt u een uitgebreide variant van een POP. In negen stappen stelt u een POP op, vervolgens is er ruimte voor evaluatie.
 • Werkblad POP-gesprek – op dit werkblad worden de stappen beschreven die worden gezet naar een doel. Deze stappen kunnen vervolgens worden geëvalueerd.

Meer lezen?

Wilt u meer lezen over coaching en lesobservaties? Kijk dan hier.